Affiliate voorwaarden & overeenkomst

Partijen

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen:

Dawnora, gevestigd te (4694 EH) Scherpenisse aan de Burgemeester Bouwensestraat 17, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76508064, vertegenwoordigd door Samantha Hamer, hierna te noemen ‘Dawnora’

en

(Bedrijfsnaam), gevestigd te (postcode) (plaats) aan (straat), geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (KvK nummer), vertegenwoordigd door (naam contactpersoon), hierna te noemen ‘wederpartij’.

Bij particuliere promoter wordt de bedrijfsnaam en kvk nummer eruit gelaten. 

hierna gezamenlijk “partijen” genoemd

In aanmerking genomen dat:

 1. Partijen een samenwerking aan willen gaan omtrent de promotie en verkoop van de producten en diensten aangeboden door Dawnora.
 2. Partijen daartoe gebruik maken van een affiliate programma.
 3. Partijen de afspraken omtrent de samenwerking in deze overeenkomst vast leggen.

Komen zij als volgt overeen:

Artikel 1              Aard van de samenwerking

 1. Dawnora is aanbieder van diverse producten en diensten. Indien koper een product of dienst aangeboden door Dawnora koopt dankzij de wederpartij, ontstaat voor de koper een overeenkomst met Dawnora en niet met de wederpartij. Dawnora vrijwaart wederpartij dan ook van alle aanspraken door koper in het kader van nakoming van deze overeenkomst
 2. Wederpartij zal voor Dawnora diensten verrichten welke bestaan uit het werven van kopers die een overeenkomst met Dawnora aan wensen te gaan. Dawnora zal wederpartij hiervoor een vergoeding betalen.
 3. Partijen wensen uitdrukkelijk geen samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma, aan te gaan. Partijen zijn niet bevoegd in naam van de ander overeenkomsten aan te gaan.
 4. Na sluiting van de overeenkomst verstrekt Dawnora aan wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot een controlepaneel waar details over campagnes en vergoedingen in te zien zijn. Wederpartij is gehouden dit wachtwoord geheim te houden. Dawnora is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord.

 

Artikel 2              Promotie

 1. Wederpartij zal ten behoeve van de overeenkomst promotie uitvoeren, welk naar eigen inzicht plaatsvindt, binnen het kader van dit artikel. Promotie mag uitsluitend gebeuren op websites en andere diensten die wederpartij beheert.
 2. Bij de promotie is het gewenst dat wederpartij eigen content maakt. Wederpartij verleent Dawnora een licentie om deze gemaakte content te hergebruiken met naamsvermelding van wederpartij. Dawnora stelt daarnaast afbeeldingen, een logo en banner beschikbaar, waar in ongewijzigde vorm gebruik van mag worden gemaakt. Dawnora vrijwaart wederpartij van auteursrechtclaims van derden met betrekking tot deze materialen.
 3. Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om:
 • promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal (waaronder, maar niet gelimiteerd tot gewelddadig en erotisch) karakter; promotie uit te voeren door middel van ongevraagde elektronische communicatie via e-mail of een vergelijkbaar medium (“spam”), ook als dit op basis van een opt-in zou gebeuren;
 • promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs zou kunnen zijn voor de reputatie van Dawnora.

4.Overige verplichtingen van wederpartij:

 • wederpartij dient enkel juiste informatie naar buiten te brengen. Indien zij twijfelt over de juistheid of waarheid van gemaakte content, dient de content ter controle worden aangeleverd bij Dawnora.
 • alle contactgegevens van kopers zijn eigendom van Dawnora. Wederpartij mag deze contactgegevens alleen met aparte opt-in volgens de regelgeving van de AVG gebruiken voor eigen doeleinden. 
 • Het is wederpartij verboden handelsnamen, merknamen, domeinnamen of social media gebruikersnamen te registreren of te voeren die een merk- of handelsnaam van Dawnora bevatten of die daar een gelijkenis mee vertonen.
 1. Wederpartij zal geen uitspraken doen met betrekking tot het aanbod van Dawnora die onjuist zijn of wetgeving schenden, waaronder de wetgeving rondom vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.
 2. Indien Dawnora een redelijk vermoeden heeft dat wederpartij in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal zij wederpartij daarover aanspreken. Wederpartij zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende handeling stoppen en waar nodig rectificeren. Indien wederpartij dit niet binnen de door Dawnora gestelde termijn doet, is Dawnora gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 3              Vergoeding en betaling

 1. De vergoeding voor de wederpartij bedraagt ten minste 7% van de opbrengst per daadwerkelijke sale die door wederpartij is aangebracht. Wanneer dit percentage wordt verhoogd, zal dit worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief van het partnerprogramma en het controlepaneel.
 2. De vergoeding wordt enkel toegekend wanneer de affiliate code door middel van een cookie is geregistreerd in de bestelling van de koper.
 3. Wanneer bestellingen worden gegenereerd zonder het volgen van de persoonlijke link van wederpartij kunnen deze niet handmatig worden toegekend.
 4. Een vergoeding wordt, wegens het herroepingsrecht, enkel 14 kalenderdagen na bestelling door de koper toegekend aan de wederpartij.
 5. Er is geen vergoeding verschuldigd wanneer de koop plaatsvond na het moment van beëindiging van deze overeenkomst tussen Dawnora en wederpartij.
 6. Dawnora is alleen bij bewijs van fraude gerechtigd een vergoeding te weigeren. Indien Dawnora de vergoeding niet binnen 30 dagen afkeurt, wordt de vergoeding geacht te zijn goedgekeurd.
 7. Wanneer sprake is van fraude, is wederpartij hiervoor een onmiddellijk opeisbare contractuele boete van € 100,- per fraudegebeurtenis verschuldigd aan Dawnora, met een maximum van € 1.000,-
 8. Wederpartij kan vanaf een minimum bedrag van € 25,- een uitbetaling aanvragen.
 9. Voor uitbetaling stuurt de wederpartij die is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel een factuur aan Dawnora. Dawnora is gehouden deze factuur te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn.
 10. De wederpartij zonder Kamer van Koophandel registratie ontvangt na aanvraag van uitbetaling een creditfactuur van Dawnora. De betalingstermijn van de creditfactuur is 30 kalenderdagen na de daarop vermelde datum.
 11. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een arbeidscontract of arbeidsbemiddeling. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de juiste belastingen en het afsluiten van de juiste verzekeringen, ook indien wederpartij niet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 4              Rapportage

 1. Om eigen resultaten in te kunnen zien zal Dawnora wederpartij toegang geven tot een controlepaneel waarmee inzage verkregen kan worden.
 2. De resultaten zoals gerapporteerd volgens het vorige lid zijn bindend, tenzij wederpartij overtuigend tegenbewijs aanbiedt. Wederpartij heeft daarbij het recht jaarlijks een onafhankelijke registeraccountant de boekhouding van Dawnora te laten onderzoeken. De gekozen accountant wordt hierbij geacht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

 

Artikel 5              Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij beide partijen op elk moment de overeenkomst kunnen beëindigen.
 2. De vervaltijd van een geplaatste affiliate-cookie bedraagt 30 kalenderdagen.

 

Artikel 6              Aansprakelijkheid

 1. Dawnora is jegens wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst.
 2. In geval van bewezen aansprakelijkheid, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal aan vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie maanden voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de schade.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij maken geen deel uit van deze overeenkomst.
 2. Dawnora heeft het recht om deze overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden 30 kalenderdagen na mededeling aan wederpartij in werking. Als wederpartij een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient zij binnen deze 30 kalenderdagen de overeenkomst op te zeggen. Indien wederpartij dit nalaat, stemt zij in met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

3.Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van deze overeenkomst, de samenwerking tussen de partijen of de resultaten van de promotie.

 1. Wederpartij is niet gerechtigd deze overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder aparte toestemming van Dawnora.
 2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Dawnora is gevestigd.

 

Getekend:

Hierbij verklaar ik deze overeenkomst te accepteren; 

Samantha Hamer

Dawnora                                                                                            Datum

 

________________                                                                      ________________

 

(Voor- en achternaam wederpartij)

(Indien van toepassing naam bedrijf)                                     Datum

 

________________                                                                      ________________

 

Door je aanvraag in te dienen. Accepteer je de voorwaarden en is deze overeenkomst rechtsgeldig. Wil je dit document ingevuld voor je eigen administratie. Kun je deze aanvragen door een mail te sturen naar samantha@dawnora.com. Binnen 7 werkdagen kun je de overeenkomst in je mail verwachten.